Financieel overzicht 2017: (alles in EURO’s)

1. Staat van baten en lasten

Baten

Saldo bank 1/1/2017                            3.609,01

Donaties                                              8.320,00

Verkoop boeken/vlaggen                    1.453,00

Te vorderen van derden                              0

Kwijtschelding lening                          30.000,00


totaal                                                                        € 43.382,01


Lasten

Bankkosten/hosting                                            393,38


Beheer- en exploitatiekosten Bolwerck     1.173,78

Vlaggen                                                                1.261,36Aflossing achtergestelde lening                   4.000,00

  

totaal                                                                        € 6.828,52

Exploitatiesaldo € 36.553,492. Balans per 31.12.2017

Activa                                                                                           Passiva

Bank                                       6.553,49                                       Geldleningen 22.000,--

Boeken/vlaggen p.m.

neg. reserve                        15.446,51

Totaal                                    € 22.000, --


Vastgesteld door het bestuur van de SVR op 12 september 2018