Stichting Vestingwerken Ravenstein

Doel

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

het voor een breed publiek herkenbaar en toegankelijk maken van de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw

en deze daartoe zoveel mogelijk laten herstellen en conserveren

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (RSIN 852080013) en voldoet aan de 90% eis ten aanzien van de inzet voor het algemeen belang. De stichting is voor meer dan 90% actief op cultureel gebied, in het bijzonder erfgoed (archeologie, monumentenzorg, archieven, musea) c.q bouwkunst.

Sinds 1 januari 2012 geldt een bijzonder belastingregime voor culturele ANBI’s. Donateurs van de Stichting Vestingwerken Ravenstein genieten hierdoor van belastingvoordelen, in de vorm van giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor deze ‘multiplier’ geldt in beide gevallen voor zover de gift vijfduizend euro bedraagt.

Daarnaast beoogt de stichting voor het realiseren van haar activiteiten gerichte subsidies te verkrijgen van derden.

Comité van Aanbeveling

  • Prof. drs. A.L.L.M. (Fons) Asselbergs, Oud-directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg
  • Drs. R.H. (Roel) Augusteijn, Oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Noord-Brabant
  • Drs. J.S.J. (Hans) Hillen, Oud-minister van Defensie
  • Prof.dr. W. (Wim) Klinkert, Hoogleraar militaire geschiedenis Universiteit van Amsterdam
  • Dhr. M.M.F. (Martin) Meens, Oud-bankmanager ABN AMRO Bank BV
  • Drs. B. (Bert) Thissen, Leiter des Klever Stadtarchivs
  • Generaal b.d. P.J.M. (Peter) van Uhm, Oud-commandant der Strijdkrachten

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden:

prof. mr. M.J.A. (Martin Jan) van Mourik (lid)

ir. M.W. (Maurits) Cobben (lid)

J.M.A. (Joost) Vlemmix (lid)

dr. J. (Jill) Spijkers - Hagelstein (secretaris/penningmeester)

ing. A.M. (Ton) Buijink (voorzitter)

De stichting wordt bijgestaan door haar archeologisch adviseur, drs. E.E.A. (Eric) van der Kuijl van het Bureau Hamaland Advies te Zelhem, eveneens verbonden aan de befaamde Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht.

De financiële beloning van de bestuurders is in principe nihil. De bestuurders ontvangen geen vacatiegelden. In bijzondere gevallen beslist het bestuur over het toekennen van een vergoeding aan bestuursleden voor gemaakte onkosten.

Middelen

De stichting verwerft haar middelen overwegend uit particuliere donaties en opbrengsten van enkele door de stichting uitgegeven boeken. Het beperkte vermogen van de stichting wordt beheerd door het secretaris-penningmeester. Het bestuur bestemd het vermogen in het kader van het doel van de stichting.

Vermogen

De stichting beschikt over niet meer vermogen dan nodig is voor haar werk. Het vermogen wordt aangewend voor de realisatie van de doelen van de stichting. De beheerskosten van de stichting zijn minimaal en staan derhalve in redelijke verhouding tot de bestedingen.

De stichting voert een administratie, waaruit blijkt wat de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is, welke kosten de stichting heeft gemaakt, inclusief eventuele onkostenvergoedingen aan bestuurders.

Als Stichting Vestingwerken Ravenstein wordt opgeheven, worden geldelijke middelen die resteren, besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Beleidsplan

De stichting beschikt over een meerjarig beleidsplan ‘Naar een beleefbare vesting met een unieke Kleefse connectie’ (2013), dat inzicht geeft in de doelen van de stichting en de wijze waarop de stichting haar doelen wil bereiken (beleidsmatig, wijze van samenwerken, financieel).

Op 6 december 2016 stelde het bestuur van de stichting een ambitieus nieuw meerjarig beleidsplan vast, getiteld Ravenstein, ‘Kleefse’ vestingstad’. Elders op deze site is het plan in zijn geheel opgenomen.

In mei 2016 is het eerste project van de stichting, het herkenbaar en beleefbaar maken van het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509), gerealiseerd.