Jaarrekening 2016 Stichting Vestingwerken Ravenstein (in euro’s)


1. Staat van baten en lasten

Baten

Subsidies                     1.688,34

Donaties                    42.495,25

Geldleningen             56.000,--

Verkoop boeken 4.239,40

totaal                                                                        € 104.422,99


Lasten

Beleefbaar maken bolwerck   121.314,63

Heropening 13.06.16                11.867,84

Boek                                               6.175,87

Bestuurskosten                            1.031,95

Bankkosten/hosting 324,50

totaal                                                                        € 140.714,79


Exploitatiesaldo                                                      € - 36.291,80


NB: - subsidies: bijdragen van gemeente, provincie en dorpsraad

- donaties:  alle overige bijdragen om niet


2. Balans per 31.12.2016

Activa Passiva

Bank                    3.595,21                                  Geldleningen          56.000,--

Boeken                       p.m.

neg. reserve 52.404,79

€ 56.000, --


Vastgesteld door het bestuur van de SVR op 17 mei 2017